KOMS: 35% lokalnih samouprava u Srbiji nema kancelariju za mlade

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS)

Beograd, 11. maj 2022. – Prema Rečniku omladinske politike Krovne organizacije mladih Srbije, (lokalna) kancelarija za mlade je definisana kao deo gradske/opštinske uprave zadužen za koordinaciju lokalne omladinske politike u svim oblastima od značaja za mlade, u skladu sa specifičnim potrebama svoje društvene zajednice.

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je savez 103 udruženja mladih i za mlade, koji predstavlja najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji.

(Lokalna) kancelarija za mlade (KZM) osigurava i stvara povoljno okruženje za institucionalni razvoj omladinske politike na lokalnom nivou.

KZM koordinira izgradnjom kapaciteta udruženja mladih i za mlade i neformalnih grupa mladih na lokalnom nivou, prikuplja sredstva, povezuje sektorske politike na lokalnom nivou, utiče na budžetske alokacije drugih sektora i osigurava sprovođenje Lokalnog akcionog plana (LAP-a), koji predstavlja ključni dokument za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou.

Takođe, ako se desi slučaj da ne postoje izgrađeni kapaciteti za sprovođenje LAP-a koji bi relevantni subjekti mogli sprovoditi, Kancelarija za mlade (KZM) može da pruža usluge usmerene na izgradnju upravo ovih kapaciteta udruženjima mladih i za mlade, ali i neformalnim grupama mladih.

Važno je napraviti razliku između toga da osnovna uloga KZM-ova nije pružanje usluga mladima, već koordinacija sprovođenja lokalnog akcionog plana (LAP-a).

Kako bi kancelarije za mlade mogle uspešno da funkcionišu i deluju, potrebno je da se ispune neki standardi, a to su:

  • Dobro upravljanje KZM;
  • Aktivno partnerstvo sa subjektima omladinske politike;
  • (Što veće) aktivno učešće mladih u lokalnoj omladinskoj politici;
  • Inkluzivan koncept rada.

U kancelariji za mlade je zaposlen, odnosno zaposlena koordinator/koordinatorka kancelarije za mlade. To je osoba koja je zaposlena u opštini ili gradu i koja rukovodi važnim poslovima same kancelarije za mlade.

Ova osoba je zadužena za koordinaciju poslova KZM-a i trebalo bi da ispunjava uslove poput upoznatosti sa svim ključnim dokumentima omladinske politike, da poseduje veštinu upravljanja resursima (ljudskim, finansijskim, materijalnim i tehničkim resursima date kancelarije za mlade), da uspešno komunicira i sarađuje sa mladima i poznaje institucije, organizacije i udruženja koja se bave pitanjima mladih u datoj lokalnoj zajednici ali i na nacionalnom nivou.

Kada je reč o podacima o broju kancelarija za mlade, iz istraživanja „Lokalna omladinska politika u Republici Srbiji“ koje je KOMS sproveo, uočava se da 52 jedinice lokalne samouprave (što procentualno predstavlja 35%) nemaju formiranu kancelariju za mlade, a da 18 jedinica lokalne samouprave koji imaju formiranu KZM formalno, kancelarija nema zaposlene.

U istraživanju koje je sproveo Regionalni savet za saradnju (Regional Cooperation Council – RCC) pod nazivom „Preduzetništvo mladih, zapošljivost NEET mladih i veštine upravljanja karijerom kod mladih u Srbiji“ sproveden je upitnik čiji je cilj da utvrdi postojeći delokrug rada kancelarija za mlade, njihove sposobnosti, potencijale i resurse, kao i sa kojim akterima blisko sarađuju tokom sprovođenja svojih aktivnosti.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…