Uskoro Registar zakupaca na neodređeno vreme postaje obaveza lokalnih samouprava

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izradilo je novi Nacrt zakona o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija. U pitanju je dorađena verzija Nacrta zakona, na osnovu sugestija i komentara prikupljenih od strane organa državne uprave u redovnom postupku prikupljanja mišljenja od strane organa državne uprave.

Kao predmet zakona, novi Nacrt zakona uređuje postupak prijavljivanja i evidentiranja zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini: građana, zadužbina i fondacija, kao i stanova u postupku restitucije, a u cilju pribavljanja tačne dokumentovane evidencije nosilaca stanarskih prava odnosno zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija, kao i u stanovima u postupku restitucije na teritoriji Republike Srbije za potrebe nadležnih organa.

Zakupcima na neodređeno vreme, u smislu novog Nacrta zakona, smatraju se lica, nosioci stanarskog prava koja su to pravo stekli u skladu sa zakonom, odnosno po sili zakona, i koja, na osnovu ugovora o zakupu stana i/ili odluke nadležnog organa, odnosno na osnovu pravosnažnog sudskog rešenja koje zamenjuje ugovor o zakupu stana, koriste stan u svojini građana, stan koji pripada zadužbini, stan koji pripada fondaciji ili stan koji je u postupku restitucije.

U skladu sa odredbama Nacrta zakona, zakupci na neodređeno vreme, kao i lica koja su oni ovlastili, podnose evidencionu prijavu, koju čini popunjeni Obrazac koji je sastavni deo Nacrta zakona.

Evidencionu prijavu mogu podneti i vlasnici stanova na kojima je zasnovano pravo zakupa na neodređeno vreme. Evidenciona prijava treba da sadrži podatke o podnosiocu prijave, pravnom osnovu korišćenja stana, nepokretnosti i licu koji je koristi u zakup, kao i podatke o članovima porodičnog domaćinstva. Evidenciona prijava podnosi se u dva primerka, neposredno ili poštom preporučeno, službi jedinice lokalne samouprave.

Uz evidencionu prijavu, prema predloženim odredbama Nacrta zakona, podnose se i sledeći dokumenti:

– ugovor o zakupu stana i/ili kopija akta o dodeli stana u zakup na neodređeno vreme ili pravosnažno sudsko rešenje koje zamenjuje ugovor o zakupu stana za lica koja su nosioci stanarskog prava;
– Identifikacioni dokument zakupca i dokaz o svojstvu člana njegovog porodičnog domaćinstva (uvid u izvod iz matične knjige rođenih zakupca i člana njegovog porodičnog domaćinstva);
– dokaz o prebivalištu zakupca i članova porodičnog domaćinstva istih (davanje na uvid lične karte i/ili fotokopije uverenja o prebivalištu)
– uverenje uprave javnih prihoda jedinice lokalne samouprave da se zakupci na neodređeno vreme i njihovi članovi porodičnog domaćinstva ne vode u službenoj evidenciji kao vlasnici nepokretnosti po osnovu lokalnih javnih prihoda;
– izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću zakupaca na neodređeno vreme i njihovih članova porodičnog domaćinstva da nemaju na drugi način rešeno stambeno pitanje, odnosno da nemaju u svojini odgovarajući stan za stalno stanovanje u smislu zakona koji uređuje stanovanje;
– dokaz o vlasništvu stana i ugovor o zakupu stana ako je on zaključen, koje podnosi vlasnik stana na kojem je zasnovano pravo zakupa na neodređeno vreme;
– dokaz o pokrenutom ili pravosnažno okončanom postupku restitucije, koji podnosi vlasnik stana.

Novim Nacrtom zakona je, takođe, predviđeno da se, uz prijavu, podnose overene fotokopije dokumenata, čija je overa oslobođena plaćanja taksi. U slučaju kada evidencionu prijavu podnosi zakupac na neodređeno vreme i vlasnik stana za isti stan, lice koje vrši evidenciju u nadležnoj jedinici lokalne samouprave će izvršiti spajanje evidencione prijave u jednu i evidentirati samo jedan put zakupca na neodređeno vreme. Prema novom Nacrtu zakona, pod članom porodičnog domaćinstva zakupca stana, u smislu predloženih odredaba, smatraju se: bračni drug, dete (rođeno u braku ili van braka, usvojeno ili pastorak), roditelji zakupca i njegovog bračnog druga, kao i lice koje je zakupac po zakonu dužan da izdržava.

Prema novom Nacrtu zakona, jedinica lokalne samouprave je u obavezi da organizuje obavljanje poslova vođenja postupka prijavljivanja i evidentiranja zakupaca na neodređeno vreme. Dalje, Nacrt zakona, takođe, obavezuje jedinicu lokalne samouprave da u roku od 30 dana od stupanja na snagu odredaba predloženih u Nacrtu zakona, putem sredstava javnog informisanja, pozove nosioce stanarskog prava i vlasnike stanova na kojima je zasnovano pravo zakupa na neodređeno vreme da podnesu evidencione prijave. Rok za podnošenje prijave ne može biti duži od 30 dana od dana objavljivanja poziva (sada je predviđen duplo kraći rok nego što je to bio slučaj u prethodnoj verziji Nacrta zakona).

Jedinica lokalne samouprave dužna je da podatke iz evidencionih prijava, prikupljene u postupcima uređenim Nacrtom zakona, dostavi ministarstvu nadležnom za poslove stanovanja, najkasnije 60 dana od isteka roka za podnošenje evidencione prijave (pri čemu je rok za dostavu podataka iz evidencionih prijava duplo duži nego što je to bio slučaj u prethodnom Nacrtu zakona).

Prema Nacrtu zakona, a u cilju utvrđivanja podataka bitnih za rešavanje stambenih potreba lica koja su zakupci na neodređeno vreme, predviđeno je da jedinica lokalne samouprave formira Registar zakupaca na neodređeno vreme u stanovima građana, zadužbina i fondacija (u daljem tekstu: Registar), a na osnovu podataka sadržavnih u evidencionoj prijavi i evidencija koje se vode kod nadležnog organa u smislu dopune podataka za Registar koje nije obavezno dostaviti u evidencionoj prijavi.

Predviđeno je da se Registar vodi kao elektronska baza podataka, dok se dokumentacija koja se prilaže uz prijavu može čuvati i u analognom obliku. Prema Nacrtu zakona, Registar posebno sadrži informacije o stanu na kojem je zasnovan zakup na neodređeno vreme (kao što su podaci o: lokaciji i veličini stana), podnosiocu prijave (što sadrži lične podatke o vlasniku stana i članovima porodičnog domaćinstva zakupca), kao i o pravima na stanu, što se obezbeđuje čuvanjem dokaza o pravu vlasništva, odnosno pravu zakupa i odgovarajućih izjava i uverenja koja se podnose uz evidencionu prijavu, kao i dokumenata kojima jedinica lokalne samouprave raspolaže ili obezbeđuje od drugog nadležnog organa po službenoj dužnosti.

Takođe, predviđeno je da se podaci iz Registra koriste isključivo u svrhu evidentiranja zakupaca na neodređeno vreme, a u skladu sa propisima kojima se uređuju pitanja zaštite podataka o ličnosti. Jedinica lokalne samouprave podatke iz evidencionih prijava u Registru čuva do dana rešavanja stambene potrebe lica koja su zakupci na neodređeno vreme. Konačno, predviđeno je da jedinica lokalne samouprave dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove stanovanja isključivo statističke podatke sadržane u Registru, pri čemu svi podaci iz prethodnog stava treba da budu dostavljeni ministarstvu nadležnom za poslove stanovanja kao zbirni podaci na nivou i sa nazivom odgovarajuće prostorne jedinice.

Iz nove verzije Nacrta zakona brisana je odredba da će se pravni osnov i pravo na ostvarivanje podrške licima zakupcima na neodređeno vreme u rešavanju njihove stambene potrebe urediti posebnim popisima.

Predviđeno je da predložene odredbe stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor:Paragraf Lex

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…