1. Početna
  2. Vesti
  3. Srbija
  4. Uputstvo o konkursnoj komisiji za dodelu budžetskih sredstava za nacionalne manjine

Uputstvo o konkursnoj komisiji za dodelu budžetskih sredstava za nacionalne manjine

Beograd, 21. avgust 2017. – Ministar državne uprave i lokalne samouprave doneo je Uputstvo o načinu utvrđivanja sastava i broja članova konkursne komisije koja sprovodi postupak dodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine.

Uputstvo je na snazi od 10. avgusta 2017.

Kako se navodi u Uputstvu, ministar rešenjem obrazuje Komisiju, u skladu sa prioritetnom oblašću finansiranja, utvrđenom Programom iz člana 2. Uredbe o postupku raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine.

Komisiju čine predsednik i četiri člana.

Predsednik Komisije je predstavnik Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Članovi Komisije su: jedan predstavnik Ministarstva, jedan predstavnik Kancelarije za ljudska i manjinska prava i dva predstavnika koje predlaže ministarstvo u čijem delokrugu je oblast za koju se javni konkurs raspisuje (kultura, obrazovanje, obaveštavanje i službena upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina).

Rukovodilac organa u čijem delokrugu je oblast za koju se javni konkurs raspisuje za člana Komisije može predložiti jednog člana iz reda predstavnika stručne javnosti.

Administrativno-tehničku podršku Komisiji pružaju Ministarstvo i Kancelarija za ljudska i manjinska prava.

Komisija ima sekretara iz reda državnih službenika zaposlenih u Ministarstvu, koji obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Komisije.

Ključni zadaci Komisije su da:

  • utvrđuje specifične ciljeve programa i projekata za koje se objavljuje javni konkurs, kao i bliža merila i dopunske kriterijume iz člana 3. stav 2. Uredbe, za izbor programa i projekata koji su specifični za određenu oblast, uz prethodne konsultacije sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina;
  • razmatra konkursne prijave koje su blagovremeno podnete i priloženu dokumentaciju; utvrđuje ispunjenost formalnih uslova predviđenih konkursom;
  • utvrđuje Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekta i odlučuje o prigovorima učesnika konkursa.

Članovi Komisije dužni su da potpišu izjavu o tome da li oni ili sa njima povezana lica imaju interes vezan za sprovođenje javnog konkursa.

Članovi Komisije za svoj rad nemaju pravo na naknadu.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…

Preporučujemo…