UNICEF Srbija: Istraživanje o društveno-odgovornom poslovanju usmerenom ka deci

deca

UNICEF u Srbiji sproveo je krajem 2015. godine istraživanje u saradnji sa velikim preduzećima u Srbiji, s ciljem da se proceni koliko poslovni sektor primenjuje principe odgovornog poslovanja sa fokusom na decu, kao i koliko je prisutna svest o njihovom uticaju na decu i porodice. Istraživanje je takođe pokazalo koliko su uspešna preduzeća posvećena i doprinose poštovanju i podržavanju dečijih prava. U okviru istraživanja, mapirane su dobre prakse društveno-odgovornog poslovanja (DOP) usmerenog ka deci.

Rezultati istraživanja ukazuju da poslovni sektor visoko vrednuje aktivnosti ka deci, usled činjenice da su deca budućnost društva i da se njihovom podrškom na najbolji način podstiču vrednosti za koje se zalažu pojedinačna preduzeća. Prostor za unapređenjem treba tražiti u sistematizovanju pojedinačnih aktivnosti poslovnog sektora u cilju razvoja sveobuhvatnog i objedinjenog pristupa dečijim pravima, usvajanjem strateških dokumenata koja podržavaju ili regulišu prava dece.

Poslovni sektor neminovno ostvaruje veliki posredni i neposredni uticaj na decu – kao članovima porodica zaposlenih, lokalne zajednice, budućim zaposlenima, potrošačima i poslovnim liderima. Samim tim, preduzeća svesno ili nesvesno imaju veliku moć da doprinesu dobrobiti i poštovanju prava dece, ili da ih naruše. Zato su UNICEF, Save the Children i Globalni dogovor Ujedinjenih nacija razvili Principe poslovanja i prava dece, a kako bi se sagledao sveobuhvatni uticaj poslovnog sektora na decu i posvetila veća pažnja povezanosti između biznisa i dečijih prava.

Istraživanje u kojem je učestvovalo 35 velikih preduzeća u Srbiji sa razvijenom i prepoznatom praksom odgovornog poslovanja, deo je napora UNICEF-a da podrži primenu pomenutih Principa u Srbiji. Osnovni pokazatelji istraživanja potvrđuju razvijenu svest i posvećenost ka DOP-u, dečijim pravima, i njihovo vrednovanje u dosadašnjim i budućim odgovornim aktivnostima:

• 89% ispitanika ističe važnost DOP-a usmerenog ka deci; od toga ga gotovo polovina smatra prioritetnim;

• veliki broj preduzeća u prethodnom periodu intenziviralo je društveno-odgovorne aktivnosti usmerene ka deci (63%) usled značajnog porasta vidljivosti potreba i problema sa kojima se deca suočavaju;

• od sprovedenih aktivnosti i programa, dominiraju unapređenje zdravlja dece i zdravih stilova života (63%), formalnog/neformalnog obrazovanja (60%) i uslova za život u zajednici (51%), uz novu oblast podrške u odnosu na dosadašnja istraživanja – podrška deci izbeglicama i migrantima (37%);

• kao primeri dobre prakse naročito se ističu Telenor, Nordeus, EPS, Wiener Staedtische osiguranje, Metalaci IKEA, koji su pored pojedinačnih projekata za podršku i unapređenje prava dece strateški sistematizovali poštovanje Principa poslovanja i prava deteta.

„Budućnost svake zemlje zavisi od sposobnosti i talenta njenih građana. Ulaganje u decu i omladinu je od ključne važnosti za svako društvo i ekonomiju, a naročito za Srbiju u kojoj živi samo 17,6%  dece mlađe od 18 godina. Zato  je svako dete  dragoceno i od suštinske je važnosti da se u njega ili nju ulaže od početka života. Zaštita dečijih prava pomaže da se izgrade jake, dobro obrazovane zajednice koje su od vitalnog značaja za stvaranje stabilnog i produktivnog poslovnog okruženja. UNICEF će u narednom periodu pružiti stručnu podršku poslovnom i civilnom sektoru, kako bi se pojedinačne aktivnosti koje podržavaju dobrobit dece razvile u sveobuhvatni i integrisan pristup dečjim pravima,“  istakao je povodom sprovedenog istraživanja Michel Saint-Lot, direktor UNICEF-a u Srbiji.

Naime, uprkos ohrabrujućim rezultatima istraživanja, postoji prostor za dodatnim unapređenjem u oblasti sistemskog regulisanja dečijih prava kroz strateška dokumenta i poslovne politike, pretežno usled činjenice da nešto manje od polovine ispitanih preduzeća ne poseduje usvojenu strategiju DOP-a. Samim tim, zbog nedostatka integrisanog pristupa DOP-u usmerenog ka deci, onemogućen je i uticaj na ceo spektar prava dece, poput procene i izveštavanja o negativnom uticaju poslovanja na prava dece, procedurama provere starosti mladih radnika, usvajanju principa za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i eksploatacije, procene prilagođenosti proizvoda deci i provere njihove bezbednosti, identifikovanja rizika i uticaja marketinških aktivnosti na decu, i sl.

S obzirom na činjenicu da je tek nešto više od trećine ispitanika upoznato sa sadržajem dokumenta Principi poslovanja i prava dece, UNICEF će u nastupajućem periodu u saradnji sa poslovnim udruženjima propagirati deset njegovih principa ka poslovnom sektoru, s ciljem da podrži njegovo sistemsko uvođenje u strateška dokumenta putem partnerstava, obuka i pružanjem stručne podrške. Dodatno, UNICEF će razviti i različite vidove podrške za podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje su usmerene ka promociji i unapređenju prava dece u Srbiji, s ciljem uvećanja njihovog uticaja na DOP-a u Srbiji.

Izvor: Unicef Srbija

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…