Ukidanje naknade za konverziju zemljišta je protivustavno

 Savet za borbu protiv korupcije
Foto: antikorupcija-savet.gov.rs

Beograd – Savet za borbu protiv korupcije Vlade Srbije ocenio je da je odredba Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, kojom se ukida naknada za pretvaranje prava korišćenja građevinskog zemljišta, dobijenog u privatizaciji i stečaju u pravo svojine protivna javnom interesu i Ustavu Srbije, o čemu se Ustavni sud već izjasnio.

Savet za borbu protiv korupcije osnovan je Odlukom Vlade Republike Srbija 11. oktobra 2001. godine. Savet je stručno, savetodavno telo Vlade Srbije osnovano sa zadatkom da sagleda aktivnosti u borbi protiv korupcije, da predlaže Vladi Republike Srbije mere koje treba preduzeti u cilju efikasne borbe protiv korupcije, kao i da prati njihovo sprovođenje i da daje inicijative za donošenje propisa, programa i drugih akata i mera u toj oblasti.

I pored činjenice što je sporna odredba Nacrta zakona o ukidanju naknade za konverziju protivustavna i protivna javnom interesu, Vlada Srbije je 4. maja 2023. godine, prihvatila taj sporni Nacrt zakona”, navodi se u Mišljenju Saveta za borbu protiv korupcije.

U obrazloženju Vlade stoji, kako je naveo Savet, da se na taj način “ubrzavaju procedure za izdavanje građevinskih dozvola, ukidaju prepreke, kao što je konverzija uz naknadu i omogućava da proces izdavanja dozvola bude transparentniji i u cilju veće zaštite građana i onih koji grade”.

Nacrt zakona predviđa da se pravo svojine na katastarskoj parceli upisuje u korist lica koje je upisano kao vlasnik objekta na toj parceli, odnosno lica koje ima pravo korišćenja, osim za ona čiji je položaj određen zakonom koji uređuje sport i udruženja, zemljoradničke i stambene zadruge i lica na koja se primenjuju odredbe propisa Srbije i bilateralnih međunarodnih ugovora.

Obrazloženje Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, dato uz predloženi Nacrt, kako je ocenio Savet, ne sadrži jasne razloge koji su opredelili Ministarstvo za ovakav predlog, osim jedne konstatacije u kojoj se navodi da se “pristupilo analizi postojećih rešenja, te da se u otvorenoj raspravi o unapređenjima zakona predloženim izmenama i dopunama ostvaruje nekoliko ciljeva“, među kojima je i ukidanje naknade.

Vlada Srbije je, po oceni Saveta, prilikom usvajanja Predloga zakona znala ili morala znati da je sporna odredba, kojom se ukida naknada za konveziju za privilegovane kategorije lica, protivna javnom interesu i da je Ustavni sud Srbije to ranije, već jednom proglasio neustavnim i protivpravnim načinom sticanja svojine.

Savet je istakao da, ukoliko Vlada Srbije nije bila upoznata sa tom činjenicom, da je ovim Mišljenjem upoznaje i poziva da Odluku o Predlogu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji stavi van snage.

Ukoliko Vlada ne poništi tu Odluku, već predloži Skupštini Srbije usvajanje te izmene zakona Savet će, kako je navedeno, blagovremeno upozoriti sva privredna društva da bi njihovo sticanje prava svojine na građevinskom zemljištu, bez naknade, bilo protivpravno i neodrživo.

Svaki ozbiljan investitor je prilikom pribavljanja kapitala privrednog društva u postupku privatizacije, stečaja ili izvršenja znao da pravo korišćenja nije pravo svojine i da ne stiče svojinu na zemljištu”, naveo je Savet.

Nije prvi put da se, od donošenja Zakona o planiranju i izgradnji 2009. godine do danas, kako je naveo Savet, da zakonodavac pokušava predlaganje zakonskih rešenja prema kojima bi se određenim privilegovanim kategorijama lica omogućilo sticanje svojine na građevinskom zemljištu bez naknade, odnosno besplatno.

Pojašnjenje za ukidanje naknade dao je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić u toku javne rasprave o predloženom Nacrtu zakona na sastanku sa predstavnicima Saveta stranih investitora (FIC) u februaru ove godine, rečima da će te predložene izmene zakona doprineti bržem izdavanju građevinskih dozvola, kao i da se predloženim izmenama stavlja van snage Zakon o konverziji”, naveo je Savet.

Istovremeno je, kako je navedeno, istaknuto da će ukidanjem naplate konverzije za pretvaranje državnog građevinskog zemljišta u privatno vlasništvo biti omogućeno da se izgradi 15 miliona novih kvadrata, odnosno da će izmenama biti uveden red i da će se omogućiti da se radi brže i podstiče stambena gradnja.

U toku javne rasprave je ocenjeno da je, zahvaljujući tome što je konverzija bila uslov za dobijanje građevinskih dozvola, ona zapravo “blokirala” gradnju na mnogim lokacijama.

Za razliku od tih navedenih razloga u javnoj raspravi kojima se opravdava ukidanje naknade za konverziju, isto ministarstvo je, kako stoji u Mišljenju Saveta, u toku javne rasprave prilikom donošenja Zakona o pretvaranju prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine, uz naknadu 2015. godine iznelo dijametralno suprotna mišljenja, navodeći da je konverzija, uz tržišnu naknadu u javnom interesu.

Savet je podsetio i da je postojećim Zakonom o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, čije se gašenje predviđa predloženim Nacrtom zakona o izmenana i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, propisano da se 50 odsto novčanih sredstava slije u budžetski Fond za restituciju.

Treba imati u vidu i vrednost građevinskog zemljišta koje bi predloženim Nacrtom bilo poklonjeno. Primera radi, ukoliko bi se, kako se najavljuje, privatizovao Beogradski sajam, koji se prostire na 11 hektara gradskog građevinskog zemljišta, ne računajući preostalih 11 hektara zelene površine, budući kupac postao bi vlasnik samo tog kapitala, a ne i građevinskog zemljišta čiju bi konverziju u pravo svojine morao da plati”, naveo je Savet.

Dodao je da ukoliko bi Nacrt predloženog zakona, postao zakonski tekst, odnosno ukoliko bi se ukinula naknada za konverziju, budući vlasnik Beogradskog sajma, bez ijednog uloženog dinara postao vlasnik i gradskog građevinskog zemljišta na kojem se nalazi Beogradski sajam, čija bi vrednost bila više desetina puta veća od vrednosti kupljenog kapitala

Umesto predložene protivustavne odredbe Nacrta zakona o ukidanju naknade za konverziju, Savet smatra da bi intencija Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture trebalo da bude da novim zakonskim rešenjima pospeši naplatu naknade za konverziju prava korišćenja u pravo svojine, a ne da takvu naknadu ukida.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…