1. Početna
  2. Borba protiv korupcije
  3. Rizici korupcije u Zakonu o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama

Rizici korupcije u Zakonu o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama

Agencija za borbu protiv korupcije - logo

Agencija za borbu protiv korupcije uputila je Vladi, Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvu finansija i Ministarstvu privrede mišljenje o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, koje su donete krajem februara 2016. godine.

Značaj otklanjanja rizika korupcije iz propisa koji uređuju oblast javno-privatnog partnerstva i koncesija prepoznat je prilikom donošenja Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za njeno sprovođenje 2013. godine, odnosno prilikom utvrđivanja teksta Akcionog plana za Poglavlje 23 iz 2015. godine. Pomenuti akcioni planovi sadrže meru koja se odnosi na izmene i dopune ovog zakona, u skladu sa rezultatima analize rizika korupcije u njegovim odredbama. Međutim, iako je rok za sprovođenje pomenute mere istekao tokom 2015. godine, do njene realizacije nije došlo. Umesto toga, izmene i dopune Zakona, koje su donete radi daljeg regulisanja i unapređenja pojedinih odredaba, daljeg usaglašavanja sa pravnim tekovinama Evropske unije, te jačanja uloge ministarstva nadležnog za poslove finansija u procesu odobravanja projekata javno-privatnog partnerstva, pored nesporno korisnih rešenja, sadrže i određene rizike korupcije, koji se odnose na davanje širokih diskrecionih ovlašćenja javnim partnerima, nepostojanje rokova i upotrebu nepreciznih formulacija.

Agencija za borbu protiv korupcije je u mišljenju podsetila da je još u julu 2014. godine pripremila izveštaj o pravnom okviru i rizicima korupcije u ovoj oblasti sa preporukama upućenim Ministarstvu finansija, Vladi, Narodnoj skupštini i Komisiji za javno-privatno partnerstvo. U pomenutom izveštaju posebna pažnja posvećena je pitanjima nadležnosti, sastava i položaja Komisije za javno-privatno partnerstvo, otklanjanju rizika korupcije iz odredaba koje se odnose na izuzetke od primene Zakona, kao i činjenici da su, prema važećim propisima, različita ministarstva nadležna za vršenje nadzora i pripremu i praćenje propisa u oblasti javno-privatnog partnerstva. Iako je Agencija ovaj izveštaj u julu 2014. godine dostavila nadležnim institucijama, nema informacija o tome da li su pomenute preporuke uopšte razmatrane prilikom formulisanja usvojenih izmena i dopuna Zakona.

U mišljenju je ukazano da poseban problem predstavlja to što javnosti i dalje nisu dostupni podaci o postojećim javno-privatnim partnerstvima, odnosno što još uvek nije uspostavljen Registar javnih ugovora, koji bi trebalo da bude jedinstvena elektronska baza podataka na Portalu javnih nabavki-podportal. Međutim, Agencija je naknadno utvrdila da je na Portalu javnih nabavki dodat novi odeljak pod nazivom „Javni“, na kojem se mogu pronaći podaci o ukupno deset zaključenih javnih ugovora, što bi, pretpostavljamo, trebalo da označava početak uspostavljanja i funkcionisanja pomenutog registra.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da bi otklanjanje nedostataka i rizika korupcije na koje je ukazano u mišljenju i u izveštaju iz 2014. godine, kao i rizika koji bi se identifikovali nakon sprovedene analize predviđene strateškim dokumentima za borbu protiv korupcije, doprinelo smanjenju prostora za eventualne zloupotrebe i stvaranju odgovarajućeg pravnog okvira u oblasti javno-privatnog partnerstva i koncesija.

Mišljenje možete preuzeti  ovde.

Izvor: Agencija za borbu protiv korupcije

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…

Preporučujemo…