Pokrenuta Inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti

Poslovno udruženje „Ponuđači Srbije“, Unija poslodavaca Srbije i Toplički centar za demokratiju i lјudska prava podneli su Ustavnom sudu Republike Srbije Inicijativu za pokretanje postupka ocene ustavnosti i zakonitosti dela člana 149 stava 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015).

Osporenom odredbom ograničeno je i uslovlјeno pravo ponuđača na podnošenje zahteva za zaštitu prava, naročito u postupcima javnih nabavki male vrednosti. Navedenim članom ZJN propisano je da će se zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatrati blagovremenim ako je primlјen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, a u postupku javne nabavke male vrednosti i kvalifikacionom postupku ako je primlјen od strane naručioca tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavlјanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa članom 63 stav 2 ZJN ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio.

Imajući u vidu da Ustav Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 98/2006) niti bilo koji zakonski propis ne poznaju institut predžalbe, navedena odredba ZJN je u direktnoj suprotnosti sa članom 36 stav 2 Ustava Republike Srbije kojim je propisano da svako ima pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se odlučuje o njegovom pravu, obavezi ili na zakonu zasnovanom interesu.

Podnosioci Inicijative pozivaju Ustavni sud da pokrene postupak, obustavi primenu dela člana 149 stava 3 Zakona o javnim nabavkama do donošenja odluke i donese odluku kojem se osporena odredba proglašava neustavnom i stavlјa van pravne snage.

Izvor:  Koalicija za nadzor javnih finansija

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…