Nepravilnosti u raspolaganju nepokretnostima u javnoj svojini

Polazeći od nesporne pretpostavke da Republika Srbija, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave raspolažu velikim fondom imovine, Savet je započeo istraživanje o obimu fonda imovine i raspolaganju imovinom u javnoj svojini. Savet je pribavio obimnu dokumentaciju, prvenstveno od Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije i ''Dipos'' doo Beograd kao primer raspolaganja imovinom u javnoj svojini, te je u skladu sa zakonskim okvirom identifikovao sistemske nepravilnosti i probleme kada je reč o raspolaganju nepokretnostima u javnoj svojini davanjem u zakup.

Utvrđeno je da je veliki broj stanova i vila u periodu Miloševićeve vladavine prodat pod sumnjivim okolnostima. Organi vlasti još uvek ne postupaju savesno prema javnoj svojini, te ne postoji kompletna i ažurna evidencija imovine u javnoj svojini i njenim korisnicima. Nepokretnosti se daju u zakup mimo važećih propisa. Samo su privilegovani pojedinci obavešteni o slobodnim nepokretnostima i mogućnosti zakupa, a visine zakupnina nisu uvek u skladu sa tržišnim cenama.

Podzakonski akti nisu u celosti u skladu sa Zakonom u javnoj svojini. Davanje u zakup nepokretnosti diplomatsko-konzularnim predstavništvima nije izričito regulisanoZakonom o javnoj svojini.

Poslovni prostori, stanovi, garaže, garažna mesta i druge nepokretnosti u javnoj svojini koje neposredno ne služe izvršavanju nadležnosti državnih organa i organizacija, te organa i organizacija autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, mogu se koristiti za ostvarivanje prihoda putem davanja u zakup, odnosno na korišćenje.

Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave mogu preko neposredno nadležnog organa davati u zakup, odnosno na korišćenje navedene nepokretnosti, ili za ove namene osnovati javno preduzeće ili društvo kapitala. Republika Srbija je vlasnik društva kapitala „Dipos“ doo Beograd čija je delatnost iznajmljivanje nepokretnosti u svojini Republike Srbije.2 Nadležnost i postupak davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti i ostvarivanje prihoda Republike Srbije po tom osnovu (zakupnina, dobit i dr.) potrebno je odrediti osnivačkim aktom ili ugovorom o davanju na korišćenje navedenih nepokretnosti društvu kapitala.

Republika Srbija, koju je zastupala Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, je sa Diposom zaključila Ugovor o davanju na korišćenje nepokretnosti dana 22.07.2009. godine, a zaključena su i dva aneksa.

Diposu je prvobitnim ugovorom na privremeno korišćenje, upravljanje i održavanje dodeljeno 159 vila, 202 stana, 27 poslovnih prostora i 57 garaža na teritoriji Grada Beograda. Od tada je došlo do promene broja nepokretnosti budući da su jedne odlukama Vlade Republike Srbije izuzimane iz fonda, a druge uvrštavane u fond. Sadašnji broj nepokretnosti se povećao i prema podacima DRI broji ukupno 523 jedinice nepokretnosti (159 reprezentativnih objekata – vile, 201 stan, 33 jedinice poslovnog prostora, 27 garaža, 7 ostalih jedinica nepokretnosti i 96 jedinica.

Dipos je za potrebIzveštaj o davanju u zakup nepokretnosti u javnoj svojinie izrade revizije DRI naveo da je broj jedinIzveštaj o davanju u zakup nepokretnosti u javnoj svojiniica nepokretnosti na dan 31.12.2013. godine iznosio 448 (161 reprezentativni objekat – vile, 200 stanova, 30 jedinica poslovnog prostora i 57 garaža). Sa druge strane, Dipos je Savetu dostavio podatke o broju nepokretnosti koji se kose sa navedenim (163 reprezentativna objekta, 203 stana, 32 poslovna prostora i 16 garažnih prostora).

Kako je DRI podatke crpela iz baze Direkcije, Savet zaklјučuje da Direkcija još uvek ne raspolaže sa tačnim brojem nepokretnosti u javnoj svojini, kao ni tačnim specifikacijama nepokretnosti.

Izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije o davanju u zakup nepokretnosti u javnoj svojini

Izvor: Savet za borbu protiv korupcije

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…