Ministarstvo omladine i sporta: Urađen Nacrt Zakona o sportu

Ministarstvo omladine i sporta, kao ovlašćeni predlagač, izradilo je Nacrt zakona o sportu .

Nacrtom zakona uređuju se prava i obaveze sportista i ostalih fizičkih lica u sistemu sporta, pitanja vezana za pravni položaj, organizaciju i registraciju pravnih lica u sistemu sporta, opšti interes i potrebe i interesi građana u oblasti sporta, finansiranje, kategorizacije u oblasti sporta, strategija razvoja sporta u Republici Srbiji, školski sport, sportski objekti, organizovanje sportskih priredaba, nacionalna priznanja i nagrade za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta, vođenje evidencija i nadzor nad radom organizacja u oblasti sporta. Nacrtom zakona su, pre svega, definisani ključni izrazi koji se upotrebljeni u Nacrtu zakona.

Odredbama Nacrta zakona se ustanovljava sistem sporta koji čine fizička i pravna lica koja se bave sportskom aktivnošću, odnosno delatnošću, kao učesnici u sistemu sporta.

Kada su u pitanju fizička lica u sistemu sporta, odredbama Nacrta zakona precizno se definišu:

1) prava i obaveze sportista;

2) prava, obaveze i odgovornosti sportista amatera;

3) prava, obaveze i odgovornosti profesionalnih sportista;

4) ugovori, izmene i dopune ugovora i sporazumni raskid ugovora između sportiste i sportske organizacije;

5) mogućnost da se vrhunski sportista profesionalno bavi sportskim aktivnostima i kao samostalni profesionalni sportista, odnosno preduzetnik;

6) osiguranje sportista u smislu zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja;

7) ugovor o transferu;

8) ugovor o ustupanju;

9) međunarodni transfer;

10) nacionalni transfer;

11) način, vrste, obim i rokovi u kojima se sprovode zdravstveni pregledi sportista i sportskih stručnjaka, kao i opšta i posebna zdravstvena sposobnost;

12) dužnosti sportske organizacije i nadležnih nacionalnih granskih sportskih saveza u pogledu osiguranja vrhunskih sportista i vrhunskih sportskih stručnjaka;

13) odgovornost za štetu koju pretrpi sportista i sportski stručnjak pri bavljenju sportskim aktivnostima.

Odredbama Nacrta zakona definišu se ostala fizička lica u sistemu sporta u koja se ubrajaju sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu. Takođe, precizira se i da stručni rad u sportskim organizacijama i drugim organizacijama u oblasti sporta mogu obavljati isključivo sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu.

Nacrtom zakona sportski sručnjaci se definišu kao lica koja imaju odgovarajuće obrazovanje u oblasti sporta, odnosno fizičke kulture ili su osposobljena za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu.

Stručnjaci u sportu su lica drugih zanimanja koja doprinose ostvarivanju sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti. Nacrtom zakona precizira se šta se smatra stručnim radom u sportu, pri čemu stručni rad mogu obavljati stručnjaci koji ispunjavaju predviđene uslove i koji poseduju dozvolu za rad.

Kada su u pitanju organizacije u oblasti sporta, odredbama Nacrta zakona precizira se da se sportske organizacije mogu osnovati kao udruženja ili kao privredna društva radi obavljanja sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti. Takođe, Nacrtom zakona reguliše se i:

1) koja lica ne mogu biti članovi uprave sportske organizacije, kao i zastupnici i likvidacioni upravnik;

2) uslovi koje sportska organizacija mora ispunjavati kako bi obavljala sportske aktivnosti i delatnosti;

3) pojam sportskog udruženja, njegovo osnivanje, opšti akti sportskog udruženja, naziv, sedište i simboli sportskog udruženja, članstvo i upravljanje sportskim udruženjem, sportska arbitraža, organi i lica ovlašćena za zastupanje, nadležnosti skupštine udruženja, upis u registar i imovina i obaveze sportskog udruženja, statusne promene i prestanak postojanja sportskog udruženja;

4) pojam i obaveze sportskog privrednog društva i njegovih osnivača;

5) pojam i obaveze preduzetnika koji se bavi sportskom delatnošću;

6) pojam sportskih društava;

7) pojam, obaveze i odgovornosti granskih sportskih saveza, Sportskog saveza Srbije i drugih teritorijalnih sportskih saveza;

8) pojam, obaveze i odgovornosti Olimpijskog saveza Srbije i Paraolimpijskog komiteta Srbije;

9) pojam stručnih i drugih udruženja i saveza u oblasti sporta;

10) pojam i delatnost Republičkog zavoda za sport i medicinu sporta, organi zavoda, kao i propisi koji se primenjuju na rad zavoda;

11) ustanove i privredna društva u oblasti sporta;

12) sportske zadužbine, fondacije i fondovi.

Nacrtom zakona precizno se regulišu i dva bitna pitanja koja su posvećena ostvarivanju opšteg interesa i potreba i interesa građana u oblasti sporta, a to su:

1) šta se smatra opštim interesom u oblasti sporta za Republiku Srbiju, odnosno šta se smatra potrebama građana u oblasti sporta koje se zadovoljavaju u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i

2) na koji način se vrši izbor programa koji će se finansirati iz javnih prihoda.

Opšti interes u oblasti sporta ostvaruje se kroz finansiranje i sufinansiranje programa i projekata i to na godišnjem nivou (godišnji program), i po javnom pozivu (posebni program). Navedene programe nosioci programa dostavljaju prema dinamici utvrđenoj programskim kalendarom koji je utvrđen Nacrtom zakona. Pored toga, odredbama Nacrta zakona su propisani uslovi i kriterijumi za odobravanje programa u skladu sa Nacrtom zakona, strategijom razvoja sporta i utvrđenom kategorizacijom.

Nacrtom zakona propisuje se postojanje nacionalne kategorizacije sportova, nacionalne kategorizacije nacionalnih granskih sportskih saveza, nacionalne kategorizacije sportista, nacionalne kategorizacije sportskih stručnjaka i nacionalne kategorizacije sportskih objekata. Kategorizaciju pripremaju stručne komisije koje obrazuje ministar nadležan za sport koji i propisuje kategorizacije. Komisiju za pripremu nacionalnih kategorizacija sportova, sportista i sportskih stručnjaka čine predstavnici Olimpijskog komiteta Srbije, Sportskog saveza Srbije, Republičkog zavoda i Ministarstva za omladinu i sport (u daljem tekstu: Ministarstvo), a komisiju za pripremu nacionalne kategorizacije sportskih objekata čine predstavnici Ministarstva i Republičkog zavoda za sport i medicinu sporta.

Odredbama Nacrta zakona propisuje se da Vlada Republike Srbije donosi Nacionalnu strategiju razvoja sporta za period od deset godina, a na predlog Ministarstva. Nacrtom zakona precizira se i sadržina ove strategije, kao i obaveza za autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave da donesu programe razvoja sporta na svojoj teritoriji i dostave ga Ministarstvu. Njima je Nacrtom zakona za to ostavljen rok od godinu dana od dana usvajanja ove strategije.

Kada su u pitanju sportski objekti, odredbama Nacrta zakona se preciziraju pojam sportskih objekata, vrste i statusi sportskih objekata od nacionalnog značaja, status školskih sportskih objekata, obaveze vlasnika i korisnika sportskih objekata, zaštita od promene namene sportskih objekata i odgovornost za štetu od nedostatka sportskih objekata. Odredbama Nacrta zakona precizirane su i dužnosti organizatora sportskih priredbi.

Odredbama Nacrta zakona propisuje se vođenje sledećih nacionalnih evidencija:

1) kategorisanih i drugih sportista takmičara;

2) preduzetnika u sportu;

3) organizacija u oblasti sporta;

4) sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu;

5) realizatora programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta;

6) sportskih objekata;

7) velikih međunarodnih sportskih priredaba u Republici Srbiji;

8) rezultata sportista Republike Srbije na velikim međunarodnim sportskim takmičenjima i nacionalnim sportskim takmičenjima;

9) fizičkih sportskih povreda i načina njihovog lečenja vrhunskih sportista i sportista nacionalnih sportskih reprezentacija.

Nacrtom zakona se precizira vršenje nadzora nad sprovođenjem odredaba Nacrta zakona kao i prekršajna odgovornost pojedinaca u oblasti sporta za kršenje predloženih odredaba.

Konačno, u prelaznim i završnim odredbama Nacrta zakona, precizirano je da će podzakonski akti biti doneti u roku od dve godine od dana stupanja na snagu Nacrta zakona, da će se Nacionalna strategija razvoja sporta doneti u skladu sa odredbama Nacrta zakona najkasnije do kraja 2018. godine, kao i da Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014. do 2018. godine važi do donošenja nove nacionalne strategije. Takođe, predviđeno je da odredbe Nacrta zakona stupe na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Izvor: Paragraf Lex

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…