Istekao rok za donošenje opšteg akta o uređenju unutrašnjeg uzbunjivanja

Zakonom o zaštiti uzbunjivača uređuje se uzbunjivanje, postupak uzbunjivanja, prava uzbunjivača, obaveza državnih i drugih organa i organizacija i pravnih i fizičkih lica u vezi sa uzbunjivanjem, kao i druga pitanja od značaja za uzbunjivanje i zaštitu uzbunjivača. 

Članom 16. stav 1. Zakona utvrđena je obaveza poslodavca koji ima više od deset zaposlenih da opštim aktom uredi postupak unutrašnjeg uzbunjivanja, dok je članom 39. Zakona propisano da su poslodavci dužni da donesu navedeni opšti akt u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. 

Kako je Zakon stupio na snagu 4. decembra 2014. godine, to proizilazi da je zakonska obaveza poslodavaca da opšti akt u vezi sa uređenjem postupka unutrašnjeg uzbunjivanja donesu najkasnije do 4. decembra 2015. godine

Saglasno članu 2. tačka 3) Zakona poslodavcem se smatraju organ Republike Srbije, teritorijalne autonomije ili jedinice lokalne samouprave, zatim, nosilac javnih ovlašćenja ili javna služba, kao ipravno lice ili preduzetnik koji radno angažuje jedno ili više lica. 

Imajući u vidu navedeno, može se zaključiti da se postupak unutrašnjeg uzbunjivanja sprovodi i u javnom i u privatnom sektoru, odnosno da obavezu donošenja opšteg akta u vezi sa uređenjem postupka unutrašnjeg uzbunjivanja imaju kako poslodavci u javnom, tako i poslodavci u privatnom sektoru. 

Samo poslodavci sa više od deset zaposlenih imaju obavezu da donesu opšti akt, kao i da na vidnom mestu, dostupnom svakom radno angažovanom licu, kao i na internet stranici poslodavca ako  postoje tehničke mogućnosti, istakne opšti akt. 

Saglasno ovlašćenju propisanom članom 17. Zakona, ministar nadležan za poslove pravosuđa doneo je Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih, koji je stupio na snagu 13. juna 2015. godine

Pravilnikom je uređen način unutrašnjeg uzbunjivanja, način određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i druga pitanja od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih. 

Prilikom izrade opšteg akta poslodavci naročito treba da imaju u vidu da odredbe opšteg akta o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja moraju biti u skladu sa Zakonom i Pravilnikom, odredbama opšteg akta ne može se umanjiti obim prava ili uskratiti neko pravo uzbunjivača utvrđeno zakonom, ništave su  odredbe opšteg akta koje nisu u skladu sa Zakonom i propisima donetim na osnovu Zakona. 

Ukoliko poslodavac ne donese opšti akt o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja, kao i ukolio opšti akt ne istakne na vidnom mestu dostupnom svakom radno angažovanom licu, propisana je novčana kazna u rasponu od 50.000 do 500.000 dinara za poslodavca, odnosno novčana kazna u rasponu od 10.000 do 100.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu, državnom organu, organu teritorijalne autonomije ili jedinice lokalne samouprave. 

 

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…