Državna revizorska institucija izdala 74 preporuke srednjim stručnim školama

analiza
Foto: pixabay.com

Beograd – Državna revizorska institucija (DRI) je, nakon izvršene revizije javnih nabavki (JN) u srednjim stručnim školama (SSŠ), izdala 74 preporuke sa ciljem postizanja veće efikasnosti postupaka nabavki.

Kako je saopšteno iz DRI preporuke se odnose na unapređenje procesa planiranja nabavki tako što će bliže urediti postupak planiranja nabavki, doneti instrukcije i utvrditi metodologiju kod iskazivanja potreba, istraživanja tržišta, oblikovanja predmeta nabavke i utvrđivanja procenjene vrednosti nabavke.

Takođe, preporukama se SSŠ upućuju da tehničke specifikacije predmeta nabavke i kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta u postupcima nabavke određuju u skladu sa rezultatima istraživanja i analize tržišta, stvarnim potrebama, a vodeći računa da time ne ograničavaju konkurenciju.

Iz DRI srednjim stručnim školama preporučuju i da unaprede sistem praćenja izvršenja ugovora o nabavkama i sporovode nabavke u skladu sa propisima koji regulišu javne nabavke.

Revizijom postupka planiranja nabavki utvrđeno je da većina srednjih škola nije celovito uredila i planirala nabavke, niti su timovi i nosioci planiranja nabavki izvršili kontrolu planiranja nabavki, što je za posledicu imalo da pojedine aktivnosti kod iskazivanja potreba, istraživanja tržišta, oblikovanja predmeta nabavki i utvrđivanja procenjene vrednosti nisu u potpunosti sprovedene i dokumentovane, što je moglo imati uticaj na efikasnost nabavke.

Utvrdili smo da subjekti revizije najmanje pažnje posvećuju procesu planiranja nabavki, jer se u ovom delu uglavnom oslanjaju na iskustvo svojih zaposlenih i prošlogodišnje nabavke. Iako je obaveza naručioca da dokumentuje sve radnje tokom planiranja nabavke, većina škola nije u potpunosti sprovela ili dokumentovala sve aktivnosti u fazi planiranja nabavki„, navodi se u saopštenju DRI.

U saopštenju o reviziji sprovođenja postupaka nabavki u SSŠ navode da većina srednjih škola je sprovela postupke JN u skladu sa planiranom dinamikom, ali su, zbog odsustva kontrolnih aktivnosti zaposlenih, izostanka istraživanja i ispitivanja tržišta, kao i nepotpune uređenosti načina sačinjavanja tehničkih specifikacija, kod pojedinih škola utvrđene nepravilnosti kod tehničkog opisa predmeta nabavki i postavljanja kriterijuma za izbor privrednog subjekta, što je moglo imati uticaj na obezbeđivanje konkurencije i postizanje veće efikasnosti u postupcima nabavke.

Nabavke na koje se ne primenjuju odredbe ZJN, škole su sprovele u skladu sa internim aktom kojim su uredile ovu oblast„, navodi se u saopštenju.

Kada je reč o praćenju izvršenja ugovora o nabavkma, iz DRI navode da većina srednjih škola nije na dovoljno efikasan način uspostavila sistem praćenja izvršenja ugovora o nabavkama, zbog odsustva kontrolnih aktivnosti i ustaljene prakse rada, što je za posledicu imalo nabavke u obimu većem od ugovorenog, nabavke bez zaključenih ugovora i sprovedenih postupaka JN, prekoračenje ugovorenih vrednosti i nepoštovanje ugovorenih odredbi kod realizacije nabavki.

Iz DRI navoda da su osnovni uzroci ovakvog stanja kod srednjih stručnih škola  nedostatak stručnog kadra u oblasti organizovanja i sprovođenja postupaka nabavki, kao i nemogućnost adekvatnog planiranja nabavki zbog neizvesnosti u obezbeđivanju sredstava za te namene u budžetu lokalne vlasti.

Naime, pravne poslove u vezi sa javnim nabavkama obavlja sekretar škole u saradnji sa finansijskom službom ustanove. Pravilnikom o kriterijumima i standardima finansiranja delatnosti srednjeg obrazovanja i vaspitanja nije utvrđeno finansiranje lica koje obavlja poslove javnih nabavki i nabavki za potrebe škole, a lica koja obavljaju ove poslove u školi uglavnom ne poseduju sertifikate službenika za javne nabavke„, navode iz DRI.

Stoga, dodaju, ova lica nisu u mogućnosti da posvete dovoljnu pažnju organizovanju i sprovođenju poslova javnih i drugih nabavki u školi, što je dovelo i do određenih propusta u sagledanim postupcima nabavke.

Kako navode, škole svoje potrebe za nabavkama ograničavaju do iznosa odobrenih sredstava za te namene u budžetu lokalne vlasti, i često iskazane potrebe za nabavkom ne predstavljaju stvarne potrebe škole, odnosno daleko su veće.

Kada je reč o posledicama, iz DRI ističu da postupak planiranja nabavki kod većine škola nije sproveden na celovit način, što je za posledicu imalo da iskazane potrebe za nabavkom ne odgovaraju u potpunosti stvarnim, neobezbeđenu konkurenciju u većem broju postupaka javnih nabavki i neadekvatno utvrđivanje procenjene vrednosti nabavki.

U delu sačinjavanja dokumentacije o nabavci utvrđeni su propusti kod sačinjavanja tehničkih specifikacija i postavljanja kriterijuma za izbor privrednih subjekata. Tako je na primer, jedna škola izvršila izdatke za nabavku radova u iznosu od 15,2 miliona dinara bez sprovedene procedure JN, jer je iz tehničke specifikacije izostavila pojedine stavke radova koje su bile specificirane u idejnom projektu, navode iz DRI.

Takođe, dodaju, neuspostavljanje adekvatnog sistema praćenja izvršenja ugovora dovelo je do toga da je sedam od devet škola imalo nepravilnosti u realizaciji javnih nabavki u ukupnoj vrednosti najmanje od 14,5 miliona dinara, a koje se odnose na nabavke predmeta izvan zaključenog ugovora, prekoračenje ugovorenih vrednosti i nepoštovanje ugovorenih uslova nabavke.

U postupku revizije, utvrdili smo da su pojedine škole izvršile nabavke u ukupnom iznosu od 16,5 miliona dinara, a da nisu sprovele odgovarajući postupak JN„, navodi se u saopštenju.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…