Dokumentacija potrebna za otvaranje namenskog podračuna udruženja građana kod Uprave za trezor

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije

Beograd, 06. septembar 2016. – Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom objavila je informaciju o dokumentaciji potrebnoj za otvaranje namenskog podračuna udruženja građana  kod Uprave za trezor.

Registrovana pravna lica, koja imaju svoj matični broj i PIB, u koja spadaju i udruženja građana odnosno organizacije civilnog društva, kojima se vrši prenos dinarskih sredstava iz budžeta, pripadaju ostalim – posebnim korisnicima javnih sredstava – tip KJS 8, i dužni su da se upišu i otvore poseban namenski podračun kod filijale Uprave za trezor prema svom sedištu..

Propis kojim je ova procedura regulisana je Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod uprave za trezor.

Dokumentacija za upis udruženja građana kod Uprave definisana je čl. 5 i 7. i za otvaranje podračuna kod Uprave čl. 13. i 14. Pravilnika, a postupak je usaglašen sa Zakonom o opštem upravnom postupku, navodi se na sajtu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

U nastavku sledi pregled potrebne dokumentacije za upis i otvaranje podračuna kod Uprave za trezor.

Neophodna dokumentacija za upis udruženja građana kao korisnika javnih sredstava (KJS) kod Uprave je:

1) Obrazac Zahteva za upis ostalog – posebnog korisnika javnih sredstava ZU-3/ZB-3 (preuzima KJS u filijali Uprave, a popunjava ga i overava ovlašćeno lice KJS i dostavlja ga filijali Uprave);

2) Rešenje o registraciji/upisu kod nadležnog organa/institucije, kao i potvrdu o izdatom PIB-u (Agencija za privredne registre, privredni sud, Republički zavod za statistiku, Poreska uprava, obezbeđuje filijala Uprave za trezor);

3) Overeni potpis lica ovlašćenog za zastupanje na propisanom obrascu (dostavlja ga KJS filijali Uprave);

4) Dokument/akt nadležnog državnog organa kojim se odobrava, odnosno potvrđuje prenos sredstava iz budžeta konkretnom KJS (dostavlja ga KJS, filijali Uprave).

U skladu sa novim Zakonom o upravnom postupku, Rešenje o registraciji kod Agencije za privredne registre i potvrdu o izdatom PIB-u, Uprava za trezor preuzima direktno od Agencije za privredne registre, po službenoj dužnosti.

Neophodna dokumentacija za otvaranje podračuna kod Uprave je:

1) Obrazac Naloga za otvaranje dinarskog posebnog namenskog podračuna NO-3 (preuzima KJS u filijali Uprave i popunjava, a overava ga lokalni organ uprave nadležan za finansije, nakon čega ga KJS dostavlja filijali Uprave);

2) Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa podračuna (preuzima KJS u filijali Uprave, a popunjava ga i overava ovlašćeno lice KJS i dostavlja filijali Uprave);

3) Potvrda Narodne banke Srbije kojom se potvrđuje da dužnik nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (obezbeđuje filijala Uprave za trezor).

U slučaju da je evidentirana prinudna naplata, KJS je u obavezi da dostavi akt/dokument na osnovu koga su, saglasno propisima, sredstva koja će se voditi na novootvorenom podračunu oslobođena prinudne naplate.

U skladu sa Zakonom o upravnom postupku, niste u obavezi da dostavite potvrdu Narodne banke Srbije kojom potvrđujete da nema evidentirane osnove i naloga u prinudnoj naplati.

U slučaju da udruženje građana priloži podatke/javne isprave iz službene evidencije drugog organa, čije je pribavljanje navedeno kao obaveza Filijale Uprave, ona se oslobađa ove obaveze.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…