Definisati pojam grupe građana kao političkog subjekta

Agencija za borbu protiv korupcije - logo

Beograd, 16. decembar 2016. – Agencija za borbu protiv korupcije podnela je Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Vladi Republike Srbije inicijativu za dopune Zakona o političkim strankama.

Inicijativom se  predlaže da se posebnim delom Zakona o političkim strankama definiše pojam grupe građana kao političkog subjekta koji predstavlja oblik udruživanja birača radi zajedničkog učešća na izborima. Zatim da se propišu uslovi, elementi i postupak njihovog osnivanja, uključujući tu i propisivanje obaveznih elemenata ugovora, tj. sporazuma o osnivanju, među kojima je i imenovanje odgovornog lica, u smislu Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.

Pored toga, Agencija traži da se uredi pitanje prestanka postojanja grupe građana, kao i da se predvidi upostavljanje i način vođenja Registra grupa građana, koji bi trebalo da sadrži podatke o nazivu, zastupniku i odgovornom licu, datumu osnivanja i datumu brisanja.

Postojećim propisima koji uređuju rad političkih subjekata nisu precizno i detaljno uređeni uslovi i postupak osnivanja grupa građana, niti obavezni elementi ugovora o njihovom osnivanju, što dovodi do značajnih problema u praksi prilikom kontrole finansiranja njihovih političkih aktivnosti, ukazuje Agencija.

U svojoj dosadašnjoj praksi, Agencija je uočila česte povrede odredaba Zakona o finansiranju političkih aktivnosti koju čine grupe građana. Naime, ovaj zakon nalaže svim političkim subjektima, uključujući tu i grupe građana, da ugovorom o svom obrazovanju imenuju lice odgovorno za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja, vođenje knjiga i kontakt sa Agencijom.

Kad utvrdi povredu Zakona, Agencija nadležnom sudu podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv pomenutog odgovornog lica.

Međutim, za razliku od političke stranke, grupa građana nema status pravnog lica i njena specifičnost, kao političkog subjekta, ogleda se u tome što se najčešće stvara ad hoc, neposredno pre održavanja izbora na kojima učestvuje. Imajući u vidu navedeno, grupe građana pri podnošenju izborne liste za lokalne izbore, ili za narodne poslanike, nisu dužne da izbornoj komisiji dostave bilo kakav dokument koji bi imao karakter osnivačkog akta tj. sporazuma o osnivanju koji bi sadržao i podatke o odgovornom licu u ovom političkom subjektu.

Na taj način, omogućeno je da grupa građana ima proglašenu listu kandidata i učestvuje u izbornoj kampanji na lokalnim izborima i izborima za narodne poslanike, iako nema imenovano odgovorno lice za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja, vođenje knjiga i kontakt sa Agencijom, u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.

Kao posledica ovakvih nedoslednosti, Agencija, ukoliko utvrdi da je određena grupa građana postupila suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, ne može doći do podataka o odgovornom licu u tom političkom subjektu, niti može podneti nadležnom sudu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da bi se predloženim dopunama Zakona o političkim strankama doprinelo smanjenju prostora za eventualne zloupotrebe u oblasti funkcionisanja grupa građana i kontrole njihovog finansiranja.

Ujedno, iako ovo pitanje nije eksplicitno navedeno u postojećem strateškom okviru, na ovaj način doprinelo bi se i realizaciji jednog od proklamovanih ciljeva Nacionalne strategije i Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije – otklanjanju nedostataka u pravnom okviru i sprovođenju kontrole finansiranja političkih aktivnosti i subjekata.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…