1. Početna
  2. Borba protiv korupcije
  3. BIRODI organizuje konferenciju o lokalnim antikorupcijskim planovima

BIRODI organizuje konferenciju o lokalnim antikorupcijskim planovima

Javna rasprava

Beograd, 15. maj 2017. (BIRODI) – Biro za društvena istraživanja – BIRODI poziva organizacije civilnog društva – nevladine organizacije, medije, strukovna udruženja i komore, sindikate, fondacije, međunarodne organizacije i donatore, kao i neformalne grupe građana da prisustvuju konferenciji “Gradovi protiv korupcije”.

Konferencija će se održati 2. juna 2017. godine, od 12. do 18 časova, u prostorijama Kuće ljudskih prava u Beogradu, Kneza Miloša 4.

Za učesnike izvan Beograda obezbeđena je refundacija putnih troškova, kao i mogućnost pokrivanja troškova smeštaja za učesnike koji putuju više od 300 km u jednom pravcu. Zainteresovani potvrdu učešća mogu poslati na e-mail office@birodi.rs.

BIRODI organizuje konferenciju  sa ciljem da predstavnike civilnog društva upozna sa lokalnim antikorupcijskim planovima kao mehanizmom uključivanja civilnog društva u nadzor rada lokalne samouprave.

Reč je o mehanizmu kojim se, pored borbe protiv korpcije “odozgo” (donošenjem zakona i osnivanjem antikorupcijskih institucija na republičkom nivou), a koja ne daje rezultate, uspostavlja borba protiv korupcije “odozdo” (stvaranjem antikorupcijskih tela sastavljenih od osoba sa integrtitetom), čime se uspostavlja obaveza predstavnka civilnog društva da u lokalna antikorupcijska tela imenuju članove od integriteta iz svojih redova, ili iz redova građana.

Podsećamo, lokalni antikorupcijski plan (LAP) je preventivni antikorupcijski mehanizmi za uvođenje načela dobrog upravljanja i dobre uprave u rad organa i službi jednica lokalne samouprave (JLS) i drugih organa javne vlasti koji na lokalnom nivou zadovoljavaju potrebe i interese lokalnog stanovništva i lokalne zajednice.

Propisani model opisuje metodologiju izrade LAP-a koja treba da bude jedinstvena za sve JLS. Drugim rečima, sve dopune LAP-a koje svaka JLS bude definisala moraju biti usaglašene sa metodologijom propisanom u Modelu, odnosno treba da sadrže elemente date Modelom.

Proces uspostavljanja LAP ima tri faze:

Radna grupa za izradu LAP-a

Radna grupa imenuje lokalna samouprava, a sačinjavaju je predstavnici institucija lokalne samouprave, republičkih institicija koje imaju sedište na nivou JLS, kao i predstavnici organizacija civilnog društva koje se bave borbom protiv korupcije i sa njom srodnim temama. Ostali akteri (strukovna udruženja, mediji, sindikati i sl.) mogu da budu učesnici javnih rasprava pre nego što nacrt Lokalnog plana za borbu protiv korupcije bude usvojen u skupštini JLS-a.

Model daje mogućnost JLS da shodno sprovedenoj analizi dodaju mere ili oblasti, kako bi LAP postao efikasnije sredstvo borbe protiv korupcije  

Prva prilika za uključivanje predstavnika civilnog društva jeste predlaganje predstavnika u sastav ove Radne grupe.

Formiranja Komisije za izbor Tela za praćenje primene LAPa

Preuzimanjem prakse koja postoji u Nišu (gde su članovi Lokalnog anti-korupcijskog foruma – LAF izabrani od strane Komisije koju su činili po dva predstavnika novinarskih udruženja i civilnog društva, a koji su izabrani na skupovima od strane novinarskih udruženja i nevladinih organizacija uz predstavnika Agencije za borbu protiv korupcije), lokalna samouprava formira Komsiju koju čine predstavnici JLS, republičke institucije sa sedništem na nivou JLS i predstavnici civilnog društva, uz obavezu da prestavnici civilnog društva moraju da budu u većini.

Druga prilika za uključivanje predstavnika civilnog društva jeste predlaganje predstavnika u sastav Komisije.

Izbor članova Tela za praćenje sprovođenja LAP-a

Ovako formirana Komisija raspisuje konkurs za članove Tela za praćenje primene LAPa. Da bi neko od građana postao član ovog tela, ne sme da bude nosilac bilo koje funkcije u političkoj stranci, niti javni funkcioner, kao ni radno angažovan u organima JLS po bilo kom osnovu.

Treća prilika za uključivanje predstavnika civilnog društva jeste predlaganje predstavnika u Telo za praćenje sprovođenja LAP-a!

Ovo telo ima trajni karakter, kancelariju, profesionalnu podršku i tehničke uslove za rad, čime se predstavnicima civilnog društva omogućuje efetkivan nadzor nad funkcionisanjem lokalne samouprave.

 

 

 

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…

Preporučujemo…